De statutaire Algemene Vergadering van de onderneming zal gehouden worden op maandag 8 juni a.s. om 18u30 op de zetel van de onderneming, Mechanicalaan 10-12 te Wilrijk. Aandeelhouders die wensen deze AV bij te wonen moeten zich verplicht op voorhand melden, ten laatste op donderdag 4 juni, bij Jean-Claude Le Clef (email : jeanclaude.leclef@herakles.be )


Met deze melding kunnen de  nodige Corona veiligheidsmaatregelen tijdig genomen worden in functie van het aantal aanwezigen op de vergadering. 

De dagorde van de vergadering is als volgt :

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Goedkeuring jaarrekeningen per 31/12/2019

3. Bestemming resultaat

4. Kwijting bestuurders

5. Ontslagen en benoemingen

6. Diversen